Algemene voorwaarden Nextgene.nl

Artikel 1. Definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;

3. Productvoorwaarden: de beschrijving en voorwaarden van een door de aanbieder aangeboden product of dienst;

4. Dag: kalenderdag (werkdagen en niet werkdagen);

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Aanbieder: de rechtspersoon die de producten en/of diensten op afstand aan de consumenten of ondernemer aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uit sluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie op afstand

Artikel 2. De aanbieder

Nextgene.nl
Beursstraat 25, 4381 CC Vlissingen
Mobiel: 06-18604786

KvK: 70036012
BTW: NL001754709B68

Artikel 3. Aansprakelijkheid/Disclaimer

Bij het samenstellen van de informatie op deze website nemen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de informatie Nextgene.nl. Noch zijn wij aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of uit onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Oneigenlijk gebruik van teksten, logo’s, afbeeldingen of foto’s van deze website is niet toegestaan.

Het gebruik van voedingssupplementen uit de webshop van Nextgene.nl geschiedt op eigen risico van de consument. Indien de consument medicijnen gebruikt, is het raadzaam eerst de eigen arts of specialist te raadplegen alvorens een voedingssupplement te gebruiken.

Nextgene.nl houdt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die het combineren van medicijnen en voedingssupplementen op de gezondheid zou kunnen hebben.

Bij inname van voedingssupplementen dient de consument zich te allen tijde te houden aan de voorschriften op de verpakking. De aanbevolen dosering dient niet overschreden te worden.

Nextgene.nl houdt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van oneigenlijk of overmatig gebruik van voedingssupplementen uit haar webshop.

Artikel 4. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op de overeenkomst op afstand welke tot stand komt tussen aanbieder en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument of ondernemer beschikbaar gesteld. Dit geschiedt door publicatie op de internetsite van de aanbieder (Nextgene.nl). Bij het eerste contact wordt altijd door de aanbieder op deze publicatie gewezen en geverifieerd dat de consument of ondernemer van deze voorwaarden heeft kennis kunnen nemen. Deze voorwaarden worden ook op het eerste verzoek toegezonden.
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op toepassing van de meest gunstige bepaling.

Artikel 5. Aanbod, overeenkomst

1. Een aanbod kent altijd een beperkte geldigheidsduur, wordt er geen geldingsduur vermeld dan is het aanbod ten hoogste zeven dagen geldig.
2. Het aanbod wordt door de aanbieder zodanig gedaan, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn.
3. Bij het aanbod wordt indien van toepassing altijd verwezen naar het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde bijzondere voorwaarden.
5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
6. De consument ontvangt de volgende informatie op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het adres van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;
b. (indien van toepassing) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. (indien van toepassing) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
2. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet het product ongeopend en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
4. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@nextgene.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Artikel 7. De prijs

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde of de in artikel 5 genoemde maximale geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Wijzigingen in het toepasselijk tarief van de omzetbelasting (B.T.W.) wordt wel doorberekend.
2. Een prijsverhoging die binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt is alleen toegestaan indien deze wordt veroorzaakt door een (verandering in een) wettelijke regelingen of bepaling. Na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn prijswijzigingen toegestaan, de consument of ondernemer heeft dan de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijs verhoging ingaat.
3. Alle genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief alle andere van overheidswege of anderszins opgelegde heffingen en toeslagen, zoals (maar niet uitsluitend) toeristenbelasting.

Artikel 8. Levering en uitvoering

1. De aanbieder neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de dienstverlening en bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt.
3. De aanbieder zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, gecommuniceerde termijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar zijn slechts indicatief. Indien de uitvoering langer duurt dan 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Een eventueel reeds door de aanbieder ontvangen betaling wordt binnen 14 dagen na de ontbinding gerestitueerd.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de aanbieder tot het moment van ter post bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal gegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. De aanbieder kan de vordering met alle daaraan verbonden rechten, zoals het recht tot automatische incasso overdragen aan een derde. De aanbieder of deze derde stelt de consument of ondernemer hiervan op de hoogte.

Artikel 10. Klachtenregeling

1. De aanbieder beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de consument of ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, of de klacht is opgetreden.
3. Klachten worden, mits voldaan is aan lid 2, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. De aanbieder verzendt te allen tijde een ontvangstbevestiging van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument of ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen en van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als deze zijn vastgelegd met kenbare instemming van beide partijen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aanbieder is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien aanbieder aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order/opdracht tot een maximum van € 2.500,–.

Artikel 13. Slotbepaling

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en overige diensten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met alle overeenkomsten, aanbiedingen en overige diensten tussen partijen worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Algemene voorwaarden door ondernemer gevoerd zijn ondergeschikt aan deze voorwaarden en worden alleen geaccepteerd als dit uitdrukkelijk is overeengekomen en blijkt uit de op een duurzame gegevensdrager vastgelegde overeenkomst.

Over ons

Nextgene.nl levert zorgvuldig geselecteerde health en life extension producten van premium kwaliteit.

Nextgene.nl
Beursstraat 25
4381 CC Vlissingen

KvK: 70036012
BTW: NL001754709B68

Nextgene.nl © Design by Jay

Wij steunen

Translate »