Belangrijke mededeling over C60 in olijfolie
Elvin de Regt, oprichter Nextgene.nl
30 mei 2019

Geachte Nextgene.nl klant,

Tot onze grote spijt hebben wij een schokkende en vervelende mededeling over onze C60 in olijfolie en de C60 markt in het algemeen. Zie onderaan bericht voor een belangrijke aanbieding.

Gisterenavond kregen wij zeer onverwacht een email van onze leverancier van C60 in olijfolie, carbon60oliveoil.com van Tom Martin. De prijs van top kwaliteit C60 poeder is het afgelopen jaar verdriedubbeld. Zij hadden een grote voorraad, gekocht voor de oude, goedkope prijs, maar deze is nu opgebruikt. Onze leverancier moet nu 3x zo dure C60 poeder kopen, om dezelfde topkwaliteit C60 in olijfolie te kunnen produceren.

Het belangrijkste businessmodel van carbon60oliveoil.com is altijd geweest om de hoogste kwaliteit C60 in olijfolie ter wereld te produceren, dezelfde ‘research grade’ die gebruikt is in het originele Baati onderzoek op ratten, waarbij sommige ratten 2x zo lang leefden. Zij zullen dus NOOIT inleveren op kwaliteit door goedkopere C60 te gebruiken, waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden, en die zelfs schadelijk zou kunnen zijn.

Het komt erop neer dat voor ons als distributeur de inkoopsprijs is VERDUBBELD! Wij kunnen niet anders dan onze prijs voor deze C60 in olijfolie ook drastisch te verhogen. Wij blijven de vertrouwde C60 in olijfolie van carbon60oliveoil.com verkopen. De prijs van 100ml wordt vanaf nu 84 Euro per flesje, in plaats van 46,95 Euro.

Wij zullen in GEEN geval concessies doen op de betrouwbaarheid van onze producten! Als u bereid bent het risico te lopen om C60 van inferieure kwaliteit te gebruiken, zult u online voldoende leveranciers vinden. Wij zullen in ieder geval geen C60 in olijfolie van dubieuze kwaliteit gaan verkopen, om zo toch een goedkope prijs te kunnen bieden.

Wel zijn wij al op zoek naar andere leveranciers van C60 in olijfolie, maar wij vermoeden dat deze prijsverhoging marktbreed is. Wij doen al zaken met Live Longer Labs, en andere zeer betrouwbare partner, vaak op Youtube te zien in interviews. Hiervan verkopen wij al C60 in avocado olie. Wellicht kunnen wij van hun ook C60 in olijfolie iets goedkoper aanbieden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Rest ons om u een belangrijke aanbieding te doen:

Wij hebben nog voorraad die wij voor de oude goedkope prijs hebben ingekocht. Ook geeft de leverancier ons de mogelijkheid om nog een beperkt aantal flesjes voor de oude prijs in te kopen. U als trouwe klant kunt ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, nog één keer C60 in olijfolie inkopen voor de oude prijs van 46,95 Euro. Omdat de voorraad beperkt is, en we iedereen de kans willen geven, komen alle kortingen te vervallen. We raden u aan om zoveel mogelijk in te kopen voor de oude prijs, zodat u een voorraad kunt opbouwen, voordat de prijs naar 84 Euro per 100ml gaat.

U kunt nog voor de oude prijs van 46,95 bestellen, alleen via email en door vooruit te betalen, tot dinsdag 4 juni 2019, of zolang de voorraad strekt. Wanneer u gekocht heeft voor de oude prijs, garanderen wij dat u de flesjes krijgt. Echter, de levertijd kan iets langer zijn.

Tot slot willen wij van Nextgene.nl onze diepste excuses aanbieden. Dit ligt helaas volledig buiten onze macht. De vraag naar C60 overstijgt simpelweg in grote mate de productiecapaciteit. Wellicht verandert dit in de toekomst weer, en dan passen wij onze prijzen daar wederom op aan.

Wij hopen op uw begrip voor deze onfortuinlijke gang van zake en we zullen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Het Nextgene.nl team

ENGLISH

Dear Nextgene.nl customer,

To our great regret we have a shocking and difficult announcement about our C60 in olive oil and the C60 market in general. See the message below for an important offer.

Yesterday evening we received an unexpected email from our supplier of C60 in olive oil, carbon60oliveoil.com from Tom Martin. The price of top quality C60 powder has tripled in the past year. They had a large stock, bought for the old, cheap price, but it is now used up. Our supplier now has to buy 3x as expensive C60 powder to be able to produce the same top quality C60 in olive oil.

The main business model of carbon60oliveoil.com has always been to produce the highest quality C60 in olive oil in the world, the same “research grade” used in the original Baati study on rats, with some rats living twice as long. They will therefore NEVER compromise on quality by using cheaper C60, the quality of which cannot be guaranteed, and which could even be harmful.

It comes down to the fact that the purchase price has DOUBLED for us as a distributor! We cannot help but increase our price for this C60 in olive oil drastically. We continue to sell the trusted C60 in olive oil from carbon60oliveoil.com. The price of 100ml will now be 84 Euro per bottle, instead of 46.95 EUR.

We will NEVER compromise on the reliability of our products! If you are willing to buy cheaper C60 of inferior quality, we understand and you will find sufficient suppliers online. In any case, we will never sell C60 in dubious quality olive oil in order to be able to offer a cheap price.

We are already looking for other suppliers of C60 in olive oil, but we suspect that this price increase is market-wide. We are already doing business with Live Longer Labs, and another very reliable partner, often seen on YouTube in interviews. We are currently selling their C60 in avocado oil. Perhaps we can also offer C60 in olive oil as a cheaper, yet superior alternative. We will keep you informed of this.

What rests is to make our customers an important offer:

We still have stock that we have purchased for the old cheap price. The supplier also gives us the option to purchase a limited number of bottles for the old price. As a loyal customer you can, as long as our stocks lasts, buy C60 in olive oil one more time for the old price of 46.95 euros. Because the stock is limited, and we want to give everyone the chance, all discounts are canceled. We advise you to buy as much as possible for the old price, so that you can build up a stock, before the price goes up to 84 Euro per 100ml.

You can still order for the old price of 46.95, only via email and by paying in advance, until Tuesday 4 June 2019, while supplies last. When you have bought for the old price, we guarantee that you will receive the bottles. However, the delivery time may be slightly longer.

Finally, we want to apologize from Nextgene.nl. This is force majeure and is completely beyond our control. The demand for C60 simply largely exceeds production capacity. Perhaps this will change again in the future, and then we will adjust our prices accordingly.

We hope for your understanding of this unfortunate course of business and we will keep you up-to-date of further developments.

The Nextgene.nl team

Translate »